Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Oslavte příchod roku 2020 bezpečně

Poslední den tohoto roku připadá na úterý 31. prosince. Všichni dobře vědí a dopředu počítají s tím, že ve večerních hodinách bude v ulicích rušno. Půlnoc je toho jistotou. Většina oslavuje konec roku 2019 a vítá příchod toho nového. Nedílnou součástí těchto oslav je zvýšená míra konzumace alkoholu a používání zábavní pyrotechniky. Kombinace těchto dvou činností může být ale velice nebezpečná!

Policisté i ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou každý rok vysíláni k případům, které souvisejí s nesprávným a nezodpovědným použitím zábavní pyrotechniky. Neodbornou manipulací hrozí riziko nebezpečí vzniku úrazů a škodám na majetku. Proto je třeba nejen znát základní zásady správného používání pyrotechniky, ale především tyto zásady dodržovat!

●Rozdělení pyrotechnických výrobků do kategorií

Kategorie F1 – tzv. pyrotechnické hračky (prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky a vystřelovací konfety, …) - prodej osobám starším 15 let. Jedná se o málo nebezpečné výrobky. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost zpravidla minimálně 1 metr.

Kategorie F2 - (římské svíce, fontány, gejzíry, …) - prodejné osobám starším 18 let. Opět se jedná o málo nebezpečné výrobky. Bezpečná vzdálenost je zpravidla 8 metrů.

Kategorie F3 – (malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, …) - prodej osobám starším 21 let, bez průkazu. Tyto výrobky představují středně velké nebezpečí. Bezpečná vzdálenost je minimálně 15 metrů.

Kategorie F4 - (Létavice, dělové rány ohňostrojové, italské pumy a kulové pumy) – prodejné pouze osobám s platným průkazem odpalovače ohňostrojů. Jedná se o výrobky, které představují velké nebezpečí.

●Nákup pyrotechniky

-pyrotechniku kupujeme s českým návodem použití, jak s výrobkem manipulovat

-výrobky kupujeme v původním obalu

-obal by neměl být roztrhnutý, navlhlý nebo třeba zmačknutý nebo prohnutý

-na obalu by mělo být napsáno, do jaké kategorie se pyrotechnika řadí

●Používání pyrotechniky

-pyrotechniku zabezpečte před dětmi

-pyrotechnické výrobky používáme vždy v souladu s českým návodem

-při odpalování dbáme na svoji bezpečnost a na bezpečnost lidí nacházejících se v okolí

-přesvědčíme se, že pyrotechniku odpalujeme v bezpečném prostoru a do bezpečného prostoru (ne například do stromu, budovy apod.)

-po zapálení odstupujeme do bezpečné vzdálenosti dle návodu

-pokud se výrobek neodpálí, rozhodně k němu nechodíme! Vyčkáme minimálně 10 minut (nebo dle přiloženého návodu), než s ním začneme znovu manipulovat.

-selhanou pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem

●Pyrotechnika a zákon

Hluk odpalované pyrotechniky může rušit občany nebo naše domácí mazlíčky, proto řada obcí přijala opatření v podobě vyhlášky zakazující zcela používání zábavní pyrotechniky v obci, nebo omezily její používání jen na určité dny (jedná se většinou o vánoční a novoroční svátky). Situace se liší podle jednotlivých měst a obcí. Porušení této vyhlášky může být pokutováno podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

V této souvislosti policisté a strážníci mohou postihovat používání zábavní pyrotechniky například jako přestupek proti veřejnému pořádku – rušení nočního klidu. Za tento přestupek lze dle zákona uložit pokutu do výše 5000 korun. Pouštěním zábavní pyrotechniky se můžeme také například dopustit přestupku proti veřejnému pořádku ve státní správě a přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Za tento přestupek lze uložit sankci až do výše 30 000 korun.

Pokud manipulací s pyrotechnikou způsobíme zranění jiné osobě, můžeme se dle § 148 trestního zákoníku dopustit trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dle § 147 trestního zákoníku trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud při odpalování pyrotechniky poškodíme majetek, můžeme se dopustit dle § 228 trestního zákoníku trestného činu poškození cizí věci. Pokud v souvislosti manipulace s pyrotechnikou způsobíme smrt jiné osoby, můžeme se dle § 143 trestního zákoníku dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti.

●Nový rok a konzumace alkoholu

Oslavy Silvestra provází hojné konzumace alkoholu. V této souvislosti chceme upozornit na to, že podávání alkoholu osobám mladším 18 let je nezákonné. Trestně odpovědná je osoba, která alkohol nebo jinou návykovou látku konzumovat mladistvému umožnila. Přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi se tedy dopustí osoba, která umožní požití alkoholu osobě mladší 18 let. Této osobě lze uložit pokutu až do výše 3000 korun. Pokud se tohoto přestupku dopustí opakovaně, hrozí jí sankce až do výše 5000 korun a zákaz činnosti do jednoho roku. Pokud osoba ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, dopouští se tak trestného činu podání alkoholu dítěti a hrozí jí trest odnětí svobody až na jeden rok.

V rámci bezpečnosti je třeba všechna popsaná pravidla dodržovat. Nikdy neodpalujeme ohňostroj pod vlivem alkoholu nebo jiné látky, která ovlivňuje naši pozornost. Popáleniny, amputace prstů nebo horních končetin, škody na majetku nebo požáry jsou ve většině případů způsobeny nedodržením výše shrnutých pravidel. Proto je třeba dbát veškerých pokynů, které jsou popsány v návodu zábavní pyrotechniky, abychom příchod nového roku oslavili bez komplikací a ve zdraví.

Rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.