Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Postup při řešení dopravních nehod nepodléhajících oznamovací povinnosti

Ne každou nehodu je třeba hlásit policii. O dopravní nehodu nepodléhající oznamovací povinnosti, kde postačí sepsání záznamu o dopravní nehodě (tzv. euroformulář), jde v případě, že:

 

1) nedošlo ke zranění osob (žádné objektivní zranění)

2) hmotná škoda na jednom ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí zřejmě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč

- při vašem odhadu vycházejte rozumně z tržní ceny vozidla, popřípadě se telefonicky poraďte se servisem; nicméně pozor, ne každá škoda musí být na první pohled patrná

3) nedojde ke škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle

- i když nejste vlastníkem poškozeného vozidla, které řídíte, anebo dojde k poškození nákladu, který vám nepatří, tak věc MŮŽETE řešit na euroformulář

- pokud poškodíte cizí soukromý majetek, např. zaparkované auto nebo plot a jejich majitel NENÍ na místě, tak MUSÍTE volat policii. Pokud na místě JE, tak policii volat NEMUSÍTE.

- obecně: do pojmu třetí osoba (mimo vozidel a převážených věcí) se tedy nezahrnuje osoba, která je majitelem poškozené věci (zaparkované auto, plot, zábradlí, lampa, čerpací stojan, aj.) nebo vlastníkem poškozené nemovitosti (dům, aj.) při dopravní nehodě, popř. osoba, která je oprávněná za vlastníky jednat na základě plné moci – VŽDY ale musí být na místě a musí mít možnost si s vámi euroformulář sepsat!

4) nedojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích

- například pokud poškodíte silnici, chodník, „patníky“, mostek, svodidlo, zábradlí, dopravní značku, apod.), tak MUSÍTE volat policii

- zde je opět výjimkou jen to, že vlastník (v tomto případě spíše zmocněná osoba) by byla na místě nebo se na místo dostavila a vy si s ní mohli euroformulář sepsat

5) nedojde ke stavu, kdy účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích (situace, kdy odstraňování následků nehody bude zjevně dlouhodobějšího rázu a není umožněn průjezd vozidel)

- například situace, kdy se srazí 2 stará auta (škoda je do 100.000,-), nikdo se nezraní, ale rozsah poškození je takový, že vozidla jsou nepojízdná a blokují rušnou křižovatku

 

Euroformulářem můžete vyřešit i dopravní nehodu, kde dojde ke střetu se zvěří, pokud je zvěř nebo její zbytky je na místě. Zvěř byste měli předat hospodáři.

Stejně tak můžete učinit i u střetu se zvířetem (např. pes), pokud je jeho majitel přítomen. V těchto případech jde nejčastěji o nezaviněnou dopravní nehodu řidičem motorového vozidla.

 

CO UDĚLAT NA MÍSTĚ DOPRAVNÍ NEHODY ŘEŠENÉ NA EUROFORMULÁŘ?

 

1) Bezprostředně po dopravní nehodě budete plni emocí, je nutno si však uvědomit, že jde o nedbalost a tato věc se může stát komukoliv. Jednejte tedy prosím s ostatními slušně a ujistěte se, že nepotřebují přivolat lékařskou pomoc.

2) Nejprve ponechte vozidlo v konečném postavení po nehodě a nikam nepopojíždějte. Při vystupování z vozidla se přesvědčte, že vám nehrozí další nebezpečí, při pohybu na frekventované silnici si dávejte pozor na projíždějící vozidla. Oblékněte si reflexní vestu. Na dálnici se rozhodně při řešení věci zdržujte za svodidly.

3) Dopravní nehodu řádně označte (vhodně a v dostatečné vzdálenosti umístěný výstražný trojúhelník, klidně v obou směrech; varovné blikače).

4) S druhým účastníkem si vyměňte veškeré potřebné údaje. Chtějte občanský a řidičský průkaz (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště), osvědčení o registraci vozidla (vozidlo a majitel) a zelenou kartu (číslo pojištění, zda náleží k vozidlu a pojišťovna). Požádejte i o kontakt - telefon, ten si na místě můžete i ověřit například prozvoněním.

5) Věc si řádně fotograficky zadokumentujte. Vyfoťte všechna vozidla, ze všech stran. Detailně vyfoťte poškození vozidel, převáženého nákladu nebo dalších movitých nebo nemovitých věcí. Dále vyfoťte pohledové snímky z větší vzdálenosti tak, aby si i cizí osoba mohla udělat přehled o tom, co a na jakém místě se stalo. Rovněž do snímků zahrňte relevantní vodorovné a svislé dopravní značení.

Příklad: Dopravní nehoda dvou vozidel na křižovatce, nedání přednosti. Vyfotím pohled z každé větve křižovatky s pohledem do středu křižovatky tak, aby bylo na fotce viditelné i dopravní značení před křižovatkou (zejména DZ hlavní pozemní komunikace a DZ dej přednost v jízdě!). Pak vyfotím každé z vozidel ze všech stran, detailně vyfotím poškození. Rovněž mohu vyfotit nákladový prostor, abych zadokumentoval to, že byl nebo i nebyl poškozen náklad. Rovněž mohu vyfotit další stopy (například brzdné stopy, střepy v místě střetu, apod.).

Vždy myslete na to, že ze snímků by mělo být patrné, o jaké místo šlo, jak na něm byl upraven provoz, jaké poškození vzniklo, ale i jaké naopak nevzniklo. Ze snímků by měla být osoba, která nebyla na místě přítomna, mít možnost určit k čemu došlo, kdo za to mohl a co se poškodilo.

6) Pokud je to možné nebo vhodné, tak následně odstavte vozidla tak, aby již nepřekážela nebo neohrožovala bezpečnost provozu. Odstraňte nebezpečné pozůstatky z DN.

7) Ještě na místě dopravní nehody si vyplňte euroformulář, toto neodkládejte! Řádně, čitelně a správně si vyplňte veškeré jeho kolonky. Správnost obsahu si zkontrolujte!

8) Co nejvýstižněji nakreslete do kolonky číslo 13 náčrtek, kde namalujte silnici nebo křižovatku, jízdní pruhy, vozidla, šípky znázorňující směr jízdy vozidel a dopravní značení.

9) Euroformulář si vzájemně podepište. Není špatné, aby viník k podpisu doplnil větu, že souhlasí se zaviněním dopravní nehody.

10) V žádném případě není důvodem k přivolání policie jen to, že se účastníci nemohou dohodnout na zavinění dopravní nehody. Někdy je to i nemožné (například střet protijedoucích vozidel bočními zrcátky). V takovém případě věc musíte řádně zadokumentovat, věc si sepsat a rozhodnutí nechat na pojišťovně.